การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2564″ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565