การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2564″ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 23 พฤษภาคม 2565