การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม