การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม