การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม