การบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในวันที่​ 10 ม.ค.​ 66 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320ที่นั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.