การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 “เกษตรยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา พัฒนาด้วยวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 35 ชั้น 3 ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ทีนั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ คำผา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เสวนาวิชาการ เกี่ยวกับเรื่อง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีการอาหารสู่ความยั่งยืน โดยTHAILND 4.0 + BCG นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 “เกษตรยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา พัฒนาด้วยวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 35 ชั้น 3 ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ทีนั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ คำผา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เสวนาวิชาการ เกี่ยวกับเรื่อง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีการอาหารสู่ความยั่งยืน โดยTHAILND 4.0 + BCG นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร