การประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม27 ก.ค. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์