การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่1 #SEAT-RMU 1st วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม