กิจกรรม สานสัมพันธ์ เพื่อเกิดความรักความสามัคคี ของนักศีกษาชั้นปีที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอาคาร 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการวัดอุณหภูมิและนักศึกษาใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเข้าร่วมงานเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)