ขอแสดงความยินกับอาจารย์ธานินทร์ สิงกันยา ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ วันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA-KM DAY 2023 )ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม