ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่น ผลงานแผนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณภาพสู่ชุมชนท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่น ผลงานแผนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณภาพสู่ชุมชนท้องถิ่น และ อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูลได้รับรางวัลชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่น การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าน้ำต้มสุกบรรจุขวดในเชิงพาณิชย์ วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณห้องประชุม Conference Room2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม