ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว อ.พละ เชาวรัตน์ อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันประชุมบุคคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564