คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมมหกรรม “สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ” วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา