คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประเด็นทั้งชื่นชมและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม