คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ​วิทยาศาสตร์​ วิศวกรรมศาสตร์​ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี​ (Science Engineer Agriculture​ and​ Technology​: SEAT-RMU 2021) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ​วิทยาศาสตร์​ วิศวกรรมศาสตร์​ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี​ (Science Engineer Agriculture​ and​ Technology​: SEAT-RMU 2021)  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา และเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ