คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาหสารคาม เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา แบบ on-site และ online ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่ นั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด