คณะผู้บริหาร คณาจารณ์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความดีใจกับ ดร.มนันยา นันทสาร ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 2 มีนาคม 2565