คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม