คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2564 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม