คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560-2562 ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17- 18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร