คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม