คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกบริการวิชาการโครงการ “บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและบูรนาการร่วมกับการเรียนการสอน” ในกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกบริการวิชาการโครงการ “บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและบูรนาการร่วมกับการเรียนการสอน” ในกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปี 2564คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกบริการวิชาการโครงการ “บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและบูรนาการร่วมกับการเรียนการสอน