คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่