คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววรางคณา ยาบูฮา และ นางสาวศศิธร บุรินทร์รัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่