คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นายธนปัญญา กลางเฉวียง และ นางสาววิไลลักษณ์ คนเพียร นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่