คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรพงษ์ อาษากิจ นศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแข่งขันทักษะการฟาดแส้ (ประเภทชาย) โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 BRICC FESTIVAL 2004 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์