คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัด กิจกรรม : “การอบรมการสร้างและการจัดการสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร” วันที่ 5 กรกฎาคม 2565