คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ สถานประกอบการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ