ฐานข้อมูลงานวิจัยบุคลากร

ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์ 
ดร.นพดล สมผล
ดร.อุดร จิตจักร
อาจารย์ อรรควุธ แก้วสีขาว
อาจารย์สุอารีย์ นครพันธุ์
อาจารย์ปริญญา เปรมโต
อาจารย์เกศจิตต์ ขามคุลา
ดร.บัณฑิตา สวัสดี
ดร.สาวนัดติยา ด่านโอภาส
ดร.กชพร ไวสู้ศึก
อาจารย์ชนวรรณ โทวรรณา
จ่าโทโสภณ ลครพล
อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
รองศาสตราจารย์ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญ  พิมราช
ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย
ดร.พรพิษณุ  ธรรมปัทม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูทวีป  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา
อาจารย์วีรเดช  โขนสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราดร.พรพรรณ  พัวไพบูลย์
นายสัตวแพทย์ดร.ไกรจักร  แก้วพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันทนีย์  พลวิเศษ
อาจารย์วุฒิศักดิ์  คุนุ
ดร.พุทธชาติ  อิ่มใจ
อาจารย์วิรุณ  โมนะตระกูล
อาจารย์ธานินทร์  สิงกันยา
อาจารย์ธนิษฐ์นันท์  บุญศรีชนะ
อาจารย์ชลดา  ยอดยิ่ง
รองศาสตราจารย์ดร.ภัสสา  จันทาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑารัตน์  แก่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทัย โคตรดก
ดร.ฐานิดา  ศรีหาวงศ์