ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา กิจกรรมที่ 7 ประกวดดาวและเดือนคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม