ติดต่อ – สอบถาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาคาร 35 เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-725439
โทรสาร. 043-725439
Email. agt@rmu.ac.th