ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน