ท่านอาจารย์ดร.นพดล สมผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขยายผลการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมสวนผักคนเมืองชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 และ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม