ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2565คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ320ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร35 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565