ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึษา 2566