ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึษา 2566