ประชุมต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปีงบมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม