ประชุมบุคลากรสามัญประจำปี2564 ก่อนเปิดภาคเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาหวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง