ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรแลคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย แผนงานวิจัย เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตปอเทืองครบวงจรสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม โดย ผศ.นภาพร เวชกามา และคณะทีมวิจัยวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม