ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน เพื่อประสานความร่วมในงานบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ คุณภาพชีวิตชุมชน ในวันที่ 8 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น2 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม