ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม” ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และลงพื้นที่กิจกรรมนักวิศวกรสังคม ณ บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม