ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ320ที่นั่ง ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม