ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์แพทวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.ย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม