ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างวันที่ 9 กรกฎคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม