ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ เทคโลยีการอาหาร บริหารธุรกิจเกษตร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ชุมชนหนองกุง ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม