ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2565 โดยผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ ทักษะและกระบวนการการเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอขอบพระคุณทางทีมวิทยากร ซึ่งนำโดยท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มา ณ โอกาสนี้