ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย อ.ธานินทร์  สิงกันยา อ.นภาพร  เวชกามาและนางสาวชยาภัย ฤทธาพรหม ได้เข้าร่วมโครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1 “จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย เชียร์นักศึกษา มาเรียน RMU”  ณ ห้องประชุมชาลส์ ดาร์วิน อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.30 น.