พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ “สัปดาห์สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 35 ชั้น 1 สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม