ฟาร์มแพะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ แปลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตึก 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม